Konsolidace půjček

Konsolidace umožňuje sloučení několika půjček a dalších úvěrů, které splácíte pravidelnými měsíčními splátkami do jedné, výhodnější půjčky s nižší splátkou. Díky konsolidaci docílíte úspory peněz. Nižší měsíční splátky nebudou tolik zatěžovat váš měsíční příjem a navíc ušetříte na poplatcích, které se platí za vedení úvěru, platby za příkazy k úhradě a další poplatky. Musíte však počítat, že se doba splácení půjčky prodlouží.

S konsolidací lze splatit neomezené množství půjček, které jsou ale omezené určitou celkovou částkou. Po sloučení všech závazků budete splácet pouze jednu půjčku s nižší měsíční splátkou.

Banky nabízí i předčasné splacení půjčky.

K jednoduchému získání konsolidace stačí zajít do banky a o sloučení půjček zažádate. Pokud vyhovíte požadavkům banky, především bonitu a vzorné dosavadní splácení, nebude mít problém získat pouze jednu měsíční splátku. Jestli se vaše půjčky pohybují do stotisícových objemů, může po vás banka požadovat ručení a to v zásadě vždy nemovitostí. Hranice se pochopitelně u každé banky liší a dost se odvíjí od bonity, kterou musíte prokázat.

Charakteristiky konsolidační půjčky které většinou platí:

 • nepotřebujete ručitele ani zástavu
 • po sloučení závazků budete splácet pouze jednu půjčku s nižší měsíční splátkou
 • dobu splácení si lze rozvrhnout, a to až do 120 měsíců
 • možnost vybrat si datum, ke kterému budete vaši splátku hradit
 • možnost pojistit se pro případ pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání atd.
 • je možné kdykoliv vaši půjčku předčasně splatit

Oddlužení bez zástavy

Oddlužení bez zástavy je pro klienty, kteří nemají žádnou nemovitost s níž by mohli ručit.
Oddlužení bez zástavby nemovitosti je náročnější na čas a zpracování. Nejedná se pouze o jednorázový proces, je zde více úkonů spojených s celkovým oddlužením, proto se může vyřízení prodloužit. K úspěšnému oddlužení je nutná i spolupráce s klientem. Je zapotřebí dokládat podklady jako jsou doklady od dluhů a hlásit změny týkající se dluhů.

Klient není omezen výší dluhu. Dluhy mu však musely vzniknout na území České republiky. Jedná se o vzniklé dluhy – úvěry, půjčky, kreditní karty, kontokorenty, dlužné na OSSZ, zdravotní pojišťovny, finanční úřady, dlužné na nájemném, exekuce, dluhy soukromým osobám. Společnosti vyžadují i kopie úvěrových smluv, dopisů, zápisů, upomínek, rozsudků, usnesení či platebních rozkazů.

Podmínky žadatele

 • není nutné české občanství
 • klient musí být způsobilý a svéprávný
 • věk klienta nerozhoduje
 • není nezbytné mít účet v bance
 • příjem může být libovolný
 • není nutná aktivní účast spoludlužníka

Zpětný leasing nemovitostí

Podrobnější informace ke zpětnému leasingu nemovitostí

Zpětný leasing nemovitostí je rychlým řešením v případě..

 • potřeby získání většího finančního objemu (bez prokázání účelu)
 • okamžitého vyplacení exekuce
 • odvrácení dražby
 • vyplacení stávajících dluhů či půjček

Klient na základě kupní smlouvy postoupí společnosti vlastnická práva k nemovitosti. Poté mu společnost vyplatí sjednanou kupní cenu, kterou klientovi převedou na bankovní účet nebo hotově do jeho rukou. Z této částky jsou současně uhrazeny veškeré dluhy, exekuce, hrozící dražby či jiné závazky, které klient potřebuje vyplatit.

Po dobu leasingového pronájmu klient může v klidu nemovitost užívat. Za užívání však hradí pravidelné měsíční leasingové splátky. Klient je také povinen hradit zálohy na služby spojené s užíváním nemovitosti (záloha na vodu, teplo, elektřinu apod.). Po řádném splacení je společnost povinna převést nemovitost zpět do vlastnictví klienta. Řádné placení zpětného leasingu dává klientovi jistotu, že nepřijde o svou nemovitost jako v případě dražby či běžného prodeje.

Výhodou oproti zástavě nemovitosti je rozložení leasingových splátek na delší období, které vaši domácnost tolik nezatíží. Navíc se nemusíte omezovat a snižovat své nároky. Některé společnosti pojistí nemovitost po celou dobu leasingu proti živelným pohromám. Sankce za prodlení si každá společnost určí jinak.

Vhodné nemovitosti:

 • nemovitost v osobním vlastnictví, která je zapsána v katastru nemovitostí České republiky (rodinný dům, byt v osobním vlastnictví, pozemek, podnikatelský objekt)
 • na nemovitosti nesmí váznout věcné břemene užívání.

Pokud je nemovitost ve vlastnictví i jiných osob, než je hlavní žadatel, jsou i ostatní osoby vedlejšími žadateli o leasing.

Exekutor a maření

Jak nemařit úřední výkon rozhodnutí

Nic mi nepatří

Pokud si myslíte, že se vyhnete zabavení majetku tím, že vám nic z toho nepatří, jste na omylu. Klidně můžete tvrdit, že byt patří manželce, auto rodičům a garáž kamarádovi, exekutor však může zabavit téměř všechny věci, o nichž se má důvod domnívat, že vám patří. Jedná se o věci, které užíváte a jsou v bytě, v němž pobýváte. Jestliže některé zabavené věci opravdu nepatří vám, ale někomu jinému, musí to dotyčná osoba prokázat a urychleně podat tzv. vylučovací žalobu k soudu, který exekuci nařídil.

Rozvod

Zbavit se dluhů nelze ani rozvodem. Když vymáhání závazku spadá do doby trvání manželství, tak se exekuce vztahuje i na majetek ve společném jmění manželů. Uspět nemusíte ani formálním rozvodem a převodem majetku na manželku a veškerých dluhů na vás. Vypořádání majetku při rozvodu totiž musí vycházet ze zásady, že nesmí být dotčena práva věřitelů, jinak by byl tento právní úkon neplatný. Takže každý z manželů získá část majetku, ale i závazků, které je povinen vypořádat.

Skrývání a převody peněz

Skrývání majetku a účelové převody peněz vám danou situaci jen zhorší. Takový postup lze pokládat za maření úředního výkonu rozhodnutí a poškozování věřitele. Dozví-li se exekutor, že takto maříte rozhodnutí, může na vás podat trestní oznámení a všechny úkony, které jste provedli, prohlásí za neplatné i se zpětnou platností. Pak nepomůže ani antidatování smluv. Exekutor také může povinného předvolat k prohlášení o majetku.

Jak na exekuci

Jak se bránit exekuci

 • V momentě, kdy držíte v ruce exekuční příkaz se dluh navýší o náklady spojené s exekucí (náklady na advokáta, soud, exekutor). Ty můžeme snížit tak, že dlužnou částku zaplatíme do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení. Pak se můžeme dočkat slevy od exekutora.
 • Pokud vás exekutor navštíví, spolupracujte s ním a ukažte ochotu zaplatit dluh co nejdříve. Lze se domluvit na případných splátkách. Popřípadě na jiné formě úhrady.
 • Jestliže částka není příliš vysoká a bude i možné uhradit srážkami z vašeho účtu, ze mzdy či jiných příjmů, exekutor vám nemá důvod zabavit a prodat movité věci.
 • Exekutor postihuje mzdu či příjmy do výše nezabavitelné částky, tj. 4 620 korun na dlužníka a 1 155 korun na vyživovanou osobu, jež se týká jen zaměstnanců. Jestliže vám zaměstnavatel vyplácí mzdu na bankovní účet, máte nárok požádat v bance o jednorázové vyplacení dvojnásobku životního minima, které činí 6 252,- korun.
 • Jste-li vlastníkem nemovitosti, exekutor má ze zákova povinnost o zahájeném exkučním řízení vyrozumět katastrální úřad bez ohledu na výši dlužné částky. To znamená, že během exkuce s ní nesmíte nakládat.