Moratorium

Moratorium

Minule jsme řešili otázku insolvenčního zákona a jeho řízení, proto také musíme zmínit pojem moratorium.

Pokud jste podnikatelem (OSVČ nebo právnická osoba), můžete požádat soud o ochranu před věřiteli (moratorium) v době hrozícího úpadku nebo v krátké lhůtě po zahájení insolvenčního řízení.

Moratorium poskytuje dlužníkovi dočasnou ochranu (nejdéle čtyři měsíce) před věřiteli a před možným rozhodnutím o úpadku, zejména však poskytuje prostor pro překonání úpadku nebo pro dosažení dohody s věřiteli.

Zákon dává dlužníkovi lhůtu k podání návrhu na vyhlášení moratoria 7 dnů od podání insolvenčního návrhu, a to v případě, že insolvenční návrh byl podán dlužníkem. Pokud návrh podal věřitel, činí lhůta k podání návrhu na vyhlášení moratoria 15 dní ode dne doručení insolvenčního návrhu dlužníkovi.

V době trvání moratoria nelze

  • prohlásit úpadek
  • dlužník může přednostně hradit ty dluhy, které bezprostředně souvisejí se zachováním provozu jeho podniku a vznikly v posledních 30 dnech před vyhlášením moratoria nebo po něm
  • dlužník je chráněn před vypovězením smluv na dodávky energií a surovin, jakož i dalších smluv o dodávkách zboží a služeb, které ke dni vyhlášení moratoria trvaly alespoň po dobu tří měsíců

Cílem moratoria je v tomto ohledu tedy snaha o udržení běhu podniku, a to i na úkor rovného postavení všech.

Podle novely č. 217/2009 Sb. jsou věřitelé po dobu trvání moratoria omezeni v možnosti jednostranného započítávání svých pohledávek proti vzájemným pohledávkám dlužníka. Cílem tohoto opatření je zabránit tomu, aby v době, kdy dlužník s většinovou podporou věřitelů činí kroky k překonání hrozícího úpadku, nebyl jednostrannými zápočty zbavován prostředků na bankovních účtech nezbytných k zajištění chodu podniku.

Insolvenční soud zruší moratorium:

  • navrhne-li to většina věřitelů, počítaná podle výše pohledávek, uvedených v seznamu závazků;
  • jestliže dlužník uvedl v návrhu na moratorium nepravdivé údaje, nebo vyjde-li za trvání moratoria najevo, že dlužník vyhlášením moratoria sledoval nepoctivý záměr, zejména přednostní uspokojení jen některých jeho věřitelů.

Insolvenční zákon

Insolvenční zákon

Pokud se dlužník ocitne v situaci, kdy mu hrozí úpadek, měl by začít s věřiteli vyjednávat o řešení své situace. Za určitých podmínek může být pro dlužníka výhodné, podá-li sám na sebe insolvenční návrh. Poctivý dlužník má větší šanci na překonání úpadkové situace. Pasivita vám může danou situace jen více znepříjemnit o další nutné povinnosti.

Nejste-li podnikatelem je pro vás možná pouze jedna varianta platební neschopnosti. Jde o situaci, kdy máte alespoň dva věřitele, vaše dluhy jsou alespoň měsíc po splatnosti a navíc je zjevné, že nebudete moci v budoucnosti schopen plnit.

V případě, že jste právnická osoba nebo podnikatel může nastat úpadek, pokud všechny vaše dluhy v součtu převýší hodnotu vašeho majetku. Cena vašeho majetku nebude stačit na splácení dlužné částky. Proto se pokuste situaci s věřiteli co nejdříve vyřešit, než na vás bude podán insolvenční návrh. Soud pak zjišťuje, jestli je vaše prodlení s placením delší než 3 měsíce. V tom případě jste v úpadku a tato situace se stane téměř neřešitelná.

Insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík je databáze dlužníků, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008. Dlužníky, proti kterým bylo zahájeno řízení před 1. lednem 2008, lze vyhledat v Evidenci úpadců.

Insolvenční rejstřík je dostupný na internetu, mají k němu přístup nejen věřitelé a dlužníci, ale i širší veřejnost, protože je volně přístupný. V insolvenčním rejstříku lze dohledat informace o průběhu insolvenčního
řízení a důležitých rozhodnutích.

Jak zahnat exekuci

Několik správných kroků, které vám mohou pomoci před exekucí

Mějte na paměti, že exekutor nebyl tím, kdo rozhodl o vymáhané částce. Byl pouze pověřen částku vymáhat. Proto se k němu chovejte slušněji a nebojte se s ním ovšem komunikovat. Můžete se s ním domluvit i na splátkách či jiné formě úhrady dluhu.

Pokud jste již obdrželi exekuční příkaz, musíte počítat s tím, že původní dluh se již navýšil o náklady spojené s advokátem, soudem a exekutorem. Můžete je snížit tak, že zaplatíte do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení. Exekutor pak ze své odměny sleví 50 %.

Pokud se jedná o malou částku, je možné ji uhradit srážkami z vašeho účtu nebo ze mzdy. Díky možné úhradě nemá exekutor důvod podnikat další kroky k zabavení či k prodeji vašich movitých věcí.

Jste-li vlastníkem nemovitosti, je exekutor povinen o zahájení exekučního řízení vyrozumět katastrální úřad. Neznamená to však, že nemovitost bude vydražena a prodána, pouze s ní nesmíte během exekuce nijak nakládat.

Může se stát, že je vám dluh připsán neprávem, proto se musíte obrátit na toho, komu dlužíte. Buď se prokáže, že pohledávka není vaše a vy nemusíte platit nebo dlužíte a pohledávku musíte uhradit.

S exekučním příkazem v ruce není nic prohráno. Exekutor totiž musí určit znalce a vydat usnesení o ceně, vůči kterému se můžete odvolat a získat tak větší čas na získání potřebných peněz. Po usnesení vydá dražební vyhlášku, proti které se lze také odvolat. Tato doba vám umožní stále jednat a popřípadě dlužnou částku zaplatit.

Exekuce nemovitosti

Nemovitost prodána v exekuci

Sami si můžete zjistit, zda není na vaši nemovitost uvalena exekuce nebo jestli může dojít k exekuci majetku. Tyto informace si můžete ověřit na příslušném listu vlastnictví. V části „C“ listu vlastnictví najdete omezení vlastnického práva, například zástavy, věcná břemena nebo právě nařízené exekuce nemovitosti. Raději vždy zkontrolujte úplný výpis z katastru nemovitostí, který lze pořídit na katastrálním úřadu, na vybraný úřadech a poštách. Úplný výpis můžete získat i u některých realitních kanceláří, které mají dálkový přístup na katastrální úřad a mají k dispozici informace ohledně exekuce nemovitosti. Službu lze využít při nákupu nebo prodeji nemovitosti, abychom si byli jistí, že na nemovitost není uvalena žádná exekuce.

Dražba nemovitosti

Nemovitost je prodána formou dražby. Nejprve se nemovitost ocení znalcem, poté je vydáno usnesení o ceně a dražební vyhláška. Exekutor nemovitost nabídne za 2/3 odhadní ceny a pokud nemovitost není vydražena, nabízí se v dalším kole dokonce za 1/3 odhadní ceny. Pak se může stát, že výnos z prodeje nemovitosti nepokryje vaše dluhy a vy svým věřitelům budete nadále dlužit.

Proto, pokud víte, že je již nařízeno exekuční řízení, je výhodnější nemovitost prodat dříve, než exekutor přistoupí k dražbě.

Dlužník hradí veškeré náklady spojené s dražbou při exekuci nemovitosti.