PRÁCE ODDLUŽOVACÍHO CENTRA

Pan Pavel Novák kontaktoval Oddlužovacího specialistu 15. února. Nevěděl si už rady. Pořád mu volali z bank, vymahači a exekutoři. Objednal se na 23. února, kde podepsal smlouvu o spolupráci při oddlužení. Předpokládaná výše jeho dluhů byla 652 195 Kč. Při výplatě 17 905 Kč už neměl na to, aby platil všechny půjčky včas a řádně.

Pracovníci Oddlužovacího centra mu vypracovali insolvenční návrh, který pan Novák dne 7. března 2012 podal ke krajskému soudu.  Dne 12. dubna 2012 soud rozhodl o úpadku a vydal usnesení o oddlužení.  Soud vyzval věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení. Poté bylo soudem nařízeno přezkumné jednání a svolána schůze věřitelů. Předmětem této schůze je jednání věřitelů o tom, zda preferují prodej majetku dlužníka při zachování jeho příjmů nebo zda chtějí své pohledávky uspokojit ze splátkového kalendáře při zachování majetku dlužníka.

Panu Novákovi soud schválil způsob oddlužení splátkovým kalendářem dne 8. srpna 2012.

Celkový objem přihlášených pohledávek činil 685 859 Kč. Pokud nedojde v průběhu příštích 5 let ke změně poměru na straně dlužníka, pak aktuální částka určená k rozdělení mezi věřitele umožňuje, aby dlužník během 5 let zaplatil na uspokojení pohledávek věřitelů částku cca 301 359 Kč.

Panu Novákovi bude zaměstnavatel po dobu 5 let pravidelně měsíčně počínaje měsícem září 2012 provádět srážky ze mzdy. Prostřednictvím insolvenčního správce budou z těchto srážek hrazeny poměrnou částkou pohledávky věřitelům.

Panu Novákovi měsíčně zůstane částka ve výši 8 762 Kč. Na své oddlužení měsíčně uhradí cca 8 063 Kč v závislosti na výši příjmů. V srpnu 2017 bude učiněna poslední srážka ze mzdy a pan Novák bude oddlužen.

Pan Novák uhradí celkem 43% ze svých závazků.

Osobní bankrot – Insolvence

Osobní bankrot jiný název pro oddlužení fyzické osoby nepodnikatele. Pokud je fyzická nepodnikající osoba předlužena a není schopna své dluhy splácet, může na sebe vyhlásit osobní bankrot – insolvenci. Osobní bankrot – insolvence je proces, na jehož konci přichází oddlužení. Podmínkou oddlužení je rozhodnutí soudu.

Oddlužení je prováděno dle insolvenčního zákona (č. 182/2006 Sb.). Oddlužení fyzické osoby probíhá jako insolvenční řízení, které je soudním řízením. Předmětem oddlužení je tzv. „dlužníkův úpadek“. Pokud splníte podmínky pro osobní bankrot, pomůžeme Vám, aby insolvenční řízení proběhlo řádně a skončilo Vaším oddlužením. Osobní bankrot otevírá cestu k novému životu.

Oddlužení podle insolvenčního zákona je proces, o jehož výsledku rozhoduje soud na základě zákonem stanovených podkladů. Splnit podmínky dané zákonem není vždy snadné a proto jsme zde my, abychom Vám pomohli. Pomůžeme Vám s žádostí, vysvětlíme jak přesně máte doložit a zdůvodnit svůj nárok na oddlužení. Váš případ sledujeme až do vydání rozhodnutí soudem a proto Vám pomůžeme i s požadavky soudu na doplnění podkladů a žádosti.

Důvody dluhů

Soud vždy skoumá, zda jste při uzavírání smluv o půjčkách a úvěrech měli poctivý úmysl peníze splatit. Jestliže toto prokážete, splňujete další podmínku dle insolvenčního zákona. My Vám s tímto bodem pomůžeme, protože víme, k čemu soud přihlíží.

 

Podmínky oddlužení

Nyní si odpovězte na tyto otázky:

Mám více věřitelů? (nejméně 2)

Jsem se svými dluhy již déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti?

Nejsem schopen/schopna tyto závazky plnit? (nedostatek financí, majetku)

Pokud jsou Vaše odpovědi ANO. Je to opět známka plnění podmínek dle insolvenčního zákona.

 

Pokud splňujete podmínky úpadku a chcete podat insolvenční návrh s žádostí o povolení oddlužení splátkovým kalendářem, musíme Vás připravit na to, že soud bude znát odpovědi i na tyto další otázky.

 

Choval/a jsem se zodpovědně v posledních 3 letech k vytváření zdrojů pro splácení svých dluhů?

Nebyl/a jsem v posledních 5 letech pravomocně odsouzen/a pro majetkovou a hospodářskou trestnou činnost?

Mohu nabídnout svým věřitelům ve výhledu dalších 5 let pravidelné měsíční splácení svých dluhů v minimální výši alespoň 30%?

S přípravou argumentů a odpovědí na tyto otázky Vám pomůžeme.

 

Naše pomoc s oddlužením

Máme tým kvalifikovaných zaměstnanců a smluvních partnerů, včetně právní podpory, kteří jsou připraveni Vám poskytnout kvalitní služby při zpracování návrhu na povolení oddlužení.

Neposkytujeme ani nedoporučujeme jakékoliv finanční produkty, které by mohly zhoršit Vaši již tak tíživou finanční situaci.

Nezajišťujeme zastupování v řízení před soudy ani jiné právní služby, jejichž poskytování podléhá zákonu č. 85/1996 Sb., o advokacii.

Pokud máte zájem si nechat poradit ZDARMA stačí vyplnit žádost na www.oddluzenibankrot.cz, nebo pošlete SMS zprávu ve tvaru: „příjmení jméno PSČ číslo mobilu“ na telefonní číslo 606 456 58 58. Příklad: Novak Jan 13000 777888999. Obratem Vás zařadíme do databáze a během 24 hodin se Vám ozve Oblastní správce dluhů z vašeho regionu a začíná řešit Vaší situaci.

Moratorium

Moratorium

Minule jsme řešili otázku insolvenčního zákona a jeho řízení, proto také musíme zmínit pojem moratorium.

Pokud jste podnikatelem (OSVČ nebo právnická osoba), můžete požádat soud o ochranu před věřiteli (moratorium) v době hrozícího úpadku nebo v krátké lhůtě po zahájení insolvenčního řízení.

Moratorium poskytuje dlužníkovi dočasnou ochranu (nejdéle čtyři měsíce) před věřiteli a před možným rozhodnutím o úpadku, zejména však poskytuje prostor pro překonání úpadku nebo pro dosažení dohody s věřiteli.

Zákon dává dlužníkovi lhůtu k podání návrhu na vyhlášení moratoria 7 dnů od podání insolvenčního návrhu, a to v případě, že insolvenční návrh byl podán dlužníkem. Pokud návrh podal věřitel, činí lhůta k podání návrhu na vyhlášení moratoria 15 dní ode dne doručení insolvenčního návrhu dlužníkovi.

V době trvání moratoria nelze

  • prohlásit úpadek
  • dlužník může přednostně hradit ty dluhy, které bezprostředně souvisejí se zachováním provozu jeho podniku a vznikly v posledních 30 dnech před vyhlášením moratoria nebo po něm
  • dlužník je chráněn před vypovězením smluv na dodávky energií a surovin, jakož i dalších smluv o dodávkách zboží a služeb, které ke dni vyhlášení moratoria trvaly alespoň po dobu tří měsíců

Cílem moratoria je v tomto ohledu tedy snaha o udržení běhu podniku, a to i na úkor rovného postavení všech.

Podle novely č. 217/2009 Sb. jsou věřitelé po dobu trvání moratoria omezeni v možnosti jednostranného započítávání svých pohledávek proti vzájemným pohledávkám dlužníka. Cílem tohoto opatření je zabránit tomu, aby v době, kdy dlužník s většinovou podporou věřitelů činí kroky k překonání hrozícího úpadku, nebyl jednostrannými zápočty zbavován prostředků na bankovních účtech nezbytných k zajištění chodu podniku.

Insolvenční soud zruší moratorium:

  • navrhne-li to většina věřitelů, počítaná podle výše pohledávek, uvedených v seznamu závazků;
  • jestliže dlužník uvedl v návrhu na moratorium nepravdivé údaje, nebo vyjde-li za trvání moratoria najevo, že dlužník vyhlášením moratoria sledoval nepoctivý záměr, zejména přednostní uspokojení jen některých jeho věřitelů.

Insolvenční zákon

Insolvenční zákon

Pokud se dlužník ocitne v situaci, kdy mu hrozí úpadek, měl by začít s věřiteli vyjednávat o řešení své situace. Za určitých podmínek může být pro dlužníka výhodné, podá-li sám na sebe insolvenční návrh. Poctivý dlužník má větší šanci na překonání úpadkové situace. Pasivita vám může danou situace jen více znepříjemnit o další nutné povinnosti.

Nejste-li podnikatelem je pro vás možná pouze jedna varianta platební neschopnosti. Jde o situaci, kdy máte alespoň dva věřitele, vaše dluhy jsou alespoň měsíc po splatnosti a navíc je zjevné, že nebudete moci v budoucnosti schopen plnit.

V případě, že jste právnická osoba nebo podnikatel může nastat úpadek, pokud všechny vaše dluhy v součtu převýší hodnotu vašeho majetku. Cena vašeho majetku nebude stačit na splácení dlužné částky. Proto se pokuste situaci s věřiteli co nejdříve vyřešit, než na vás bude podán insolvenční návrh. Soud pak zjišťuje, jestli je vaše prodlení s placením delší než 3 měsíce. V tom případě jste v úpadku a tato situace se stane téměř neřešitelná.

Insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík je databáze dlužníků, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008. Dlužníky, proti kterým bylo zahájeno řízení před 1. lednem 2008, lze vyhledat v Evidenci úpadců.

Insolvenční rejstřík je dostupný na internetu, mají k němu přístup nejen věřitelé a dlužníci, ale i širší veřejnost, protože je volně přístupný. V insolvenčním rejstříku lze dohledat informace o průběhu insolvenčního
řízení a důležitých rozhodnutích.