Návštěva nebo bydliště?

Pro exekutory není rozhodující trvalé bydliště dlužníka, ale kde skutečně pobývá. Pak zabaví všechno co najdou. Pokud majetek nepatří dlužníkovi ale majiteli bytu, je pouze na něm, aby prokázal, že mu věci patří. Jestliže nemá na věci doklady o koupi (např. daňový doklad), musí se obrátit na soud, jinak by mohl jeho majetek skončit v dražbě. V případě, že vám exekutor nevyhoví při návrhu na vyškrtnutí majetku ze soupisu, obraťte se na soud s tzv. vylučovací žalobou.

Někdy se jedná o větší dlužné částky a tak má exekutor kolem sebe dostatek lidí, kteří zjišťují informace o dlužníkovi, jako kde se dlužník nachází, kde přespává, kam mu chodí pošta apod. Zjistí tak, zda dlužník chodí ke svým známým nebo příbuzným jen na návštěvu nebo u nich přebývá. Pokud exekutor na základě svého pátrání zjistí, že dlužník v daném bytě opravdu bydlí, začne místo považovat za skutečný pobyt dlužníka. Exekutor nezabavuje majetek tam, kde je dlužník zjevně pouze na návštěvě.

Nepostižitelná část mzdy

Nepostižitelná část mzdy

Exekutor vám zablokoval účet, na který vám chodí mzda? Nezbyla vám však na účtě ani ona nepostižitelná část mzdy?

Nepostižitelná část mzdy se používá jen při exekuci srážkami ze mzdy. Exekutor proto nemůže vašemu zaměstnavateli nařídit, aby vám byla stržena celá mzda, protože vám musí být vyplacena ona „nepostižitelná část“. V okamžiku, kdy vám mzdu vyplatí, například převodem na váš bankovní účet, ochrana „nepostižitelné části mzdy“ mizí. Exekutorovi následně nic nebrání, aby peníze u banky postihl jako jinou pohledávku v plném rozsahu. V případě hrozící exekuce si proto vždy domluvte se zaměstnavatelem, aby vám mzdu vyplácel v hotovosti, či ji posílal poštovní poukázkou.

Nepostižitelná částka na povinného se spočítá jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce, tedy 3126 Kč a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel.

Dluh vůči zdravotní pojišťovně

U zdravotního pojištění je promlčecí lhůta pětiletá. Takže zdravotní pojišťovna po vás nemůže požadovat zaplacení dluhu po pěti letech ode dne splatnosti. Pokud vás však pojišťovna o vyměření dluhu a penále již informovala, běží promlčecí lhůta nová ode dne jeho doručení.

Pojišťovny velmi rády praktikují situace, kdy plátce pojistného o dluhu informují třeba až po čtyřech letech. Penále však nabíhají každý den z dlužné částky, takže jsou ve většině případů penále vyšší než dluh na pojistném. S příslušnou institucí je možné se domluvit na splátkovém kalendáři, který vám usnadní splácení a vy nebudete muset najednou zaplatit několik tisíc korun.

Další možností jak si ulehčit splácení dluhu, je požádat o prominutí penále. Na příslušnou pojišťovnu se obrátíte s písemnou žádostí o snížení či prominutí vyměřeného penále cestou odstranění tvrdosti. V žádosti se uvádějí podstatné důvody, díky kterým nejste schopni uhradit penále. Tuto žádost však musíte podat nejpozději do patnácti dnů od písemného doručení platebního výměru.