PRÁCE ODDLUŽOVACÍHO CENTRA

Pan Pavel Novák kontaktoval Oddlužovacího specialistu 15. února. Nevěděl si už rady. Pořád mu volali z bank, vymahači a exekutoři. Objednal se na 23. února, kde podepsal smlouvu o spolupráci při oddlužení. Předpokládaná výše jeho dluhů byla 652 195 Kč. Při výplatě 17 905 Kč už neměl na to, aby platil všechny půjčky včas a řádně.

Pracovníci Oddlužovacího centra mu vypracovali insolvenční návrh, který pan Novák dne 7. března 2012 podal ke krajskému soudu.  Dne 12. dubna 2012 soud rozhodl o úpadku a vydal usnesení o oddlužení.  Soud vyzval věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení. Poté bylo soudem nařízeno přezkumné jednání a svolána schůze věřitelů. Předmětem této schůze je jednání věřitelů o tom, zda preferují prodej majetku dlužníka při zachování jeho příjmů nebo zda chtějí své pohledávky uspokojit ze splátkového kalendáře při zachování majetku dlužníka.

Panu Novákovi soud schválil způsob oddlužení splátkovým kalendářem dne 8. srpna 2012.

Celkový objem přihlášených pohledávek činil 685 859 Kč. Pokud nedojde v průběhu příštích 5 let ke změně poměru na straně dlužníka, pak aktuální částka určená k rozdělení mezi věřitele umožňuje, aby dlužník během 5 let zaplatil na uspokojení pohledávek věřitelů částku cca 301 359 Kč.

Panu Novákovi bude zaměstnavatel po dobu 5 let pravidelně měsíčně počínaje měsícem září 2012 provádět srážky ze mzdy. Prostřednictvím insolvenčního správce budou z těchto srážek hrazeny poměrnou částkou pohledávky věřitelům.

Panu Novákovi měsíčně zůstane částka ve výši 8 762 Kč. Na své oddlužení měsíčně uhradí cca 8 063 Kč v závislosti na výši příjmů. V srpnu 2017 bude učiněna poslední srážka ze mzdy a pan Novák bude oddlužen.

Pan Novák uhradí celkem 43% ze svých závazků.

Osobní bankrot – Insolvence

Osobní bankrot jiný název pro oddlužení fyzické osoby nepodnikatele. Pokud je fyzická nepodnikající osoba předlužena a není schopna své dluhy splácet, může na sebe vyhlásit osobní bankrot – insolvenci. Osobní bankrot – insolvence je proces, na jehož konci přichází oddlužení. Podmínkou oddlužení je rozhodnutí soudu.

Oddlužení je prováděno dle insolvenčního zákona (č. 182/2006 Sb.). Oddlužení fyzické osoby probíhá jako insolvenční řízení, které je soudním řízením. Předmětem oddlužení je tzv. „dlužníkův úpadek“. Pokud splníte podmínky pro osobní bankrot, pomůžeme Vám, aby insolvenční řízení proběhlo řádně a skončilo Vaším oddlužením. Osobní bankrot otevírá cestu k novému životu.

Oddlužení podle insolvenčního zákona je proces, o jehož výsledku rozhoduje soud na základě zákonem stanovených podkladů. Splnit podmínky dané zákonem není vždy snadné a proto jsme zde my, abychom Vám pomohli. Pomůžeme Vám s žádostí, vysvětlíme jak přesně máte doložit a zdůvodnit svůj nárok na oddlužení. Váš případ sledujeme až do vydání rozhodnutí soudem a proto Vám pomůžeme i s požadavky soudu na doplnění podkladů a žádosti.

Důvody dluhů

Soud vždy skoumá, zda jste při uzavírání smluv o půjčkách a úvěrech měli poctivý úmysl peníze splatit. Jestliže toto prokážete, splňujete další podmínku dle insolvenčního zákona. My Vám s tímto bodem pomůžeme, protože víme, k čemu soud přihlíží.

 

Podmínky oddlužení

Nyní si odpovězte na tyto otázky:

Mám více věřitelů? (nejméně 2)

Jsem se svými dluhy již déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti?

Nejsem schopen/schopna tyto závazky plnit? (nedostatek financí, majetku)

Pokud jsou Vaše odpovědi ANO. Je to opět známka plnění podmínek dle insolvenčního zákona.

 

Pokud splňujete podmínky úpadku a chcete podat insolvenční návrh s žádostí o povolení oddlužení splátkovým kalendářem, musíme Vás připravit na to, že soud bude znát odpovědi i na tyto další otázky.

 

Choval/a jsem se zodpovědně v posledních 3 letech k vytváření zdrojů pro splácení svých dluhů?

Nebyl/a jsem v posledních 5 letech pravomocně odsouzen/a pro majetkovou a hospodářskou trestnou činnost?

Mohu nabídnout svým věřitelům ve výhledu dalších 5 let pravidelné měsíční splácení svých dluhů v minimální výši alespoň 30%?

S přípravou argumentů a odpovědí na tyto otázky Vám pomůžeme.

 

Naše pomoc s oddlužením

Máme tým kvalifikovaných zaměstnanců a smluvních partnerů, včetně právní podpory, kteří jsou připraveni Vám poskytnout kvalitní služby při zpracování návrhu na povolení oddlužení.

Neposkytujeme ani nedoporučujeme jakékoliv finanční produkty, které by mohly zhoršit Vaši již tak tíživou finanční situaci.

Nezajišťujeme zastupování v řízení před soudy ani jiné právní služby, jejichž poskytování podléhá zákonu č. 85/1996 Sb., o advokacii.

Pokud máte zájem si nechat poradit ZDARMA stačí vyplnit žádost na www.oddluzenibankrot.cz, nebo pošlete SMS zprávu ve tvaru: „příjmení jméno PSČ číslo mobilu“ na telefonní číslo 606 456 58 58. Příklad: Novak Jan 13000 777888999. Obratem Vás zařadíme do databáze a během 24 hodin se Vám ozve Oblastní správce dluhů z vašeho regionu a začíná řešit Vaší situaci.

Odhlášení trvalého bydliště

Jestliže vám hrozí exekuce a vy se jí chcete vyhnout odhlášením trvalého bydliště, aby exekutor nemohl postihnout věci ve vašem bytě či domě, nemusíte být úspěšní. Odhlášením se z trvalého bydliště sice zkomplikujete exekutorovi cestu k vašemu majetku, ale pokud některý z vašich věřitelů uvede bývalou adresu, kde se nachází váš majetek, exekutor si to prověří.

V případě, že jste ženatý/vdaná tak dluhy patří do společného jmění manželů. V tomto případě bude možné exekučně postihnout i majetek vaší manželky či manžela.

Jak zahnat exekuci

Několik správných kroků, které vám mohou pomoci před exekucí

Mějte na paměti, že exekutor nebyl tím, kdo rozhodl o vymáhané částce. Byl pouze pověřen částku vymáhat. Proto se k němu chovejte slušněji a nebojte se s ním ovšem komunikovat. Můžete se s ním domluvit i na splátkách či jiné formě úhrady dluhu.

Pokud jste již obdrželi exekuční příkaz, musíte počítat s tím, že původní dluh se již navýšil o náklady spojené s advokátem, soudem a exekutorem. Můžete je snížit tak, že zaplatíte do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení. Exekutor pak ze své odměny sleví 50 %.

Pokud se jedná o malou částku, je možné ji uhradit srážkami z vašeho účtu nebo ze mzdy. Díky možné úhradě nemá exekutor důvod podnikat další kroky k zabavení či k prodeji vašich movitých věcí.

Jste-li vlastníkem nemovitosti, je exekutor povinen o zahájení exekučního řízení vyrozumět katastrální úřad. Neznamená to však, že nemovitost bude vydražena a prodána, pouze s ní nesmíte během exekuce nijak nakládat.

Může se stát, že je vám dluh připsán neprávem, proto se musíte obrátit na toho, komu dlužíte. Buď se prokáže, že pohledávka není vaše a vy nemusíte platit nebo dlužíte a pohledávku musíte uhradit.

S exekučním příkazem v ruce není nic prohráno. Exekutor totiž musí určit znalce a vydat usnesení o ceně, vůči kterému se můžete odvolat a získat tak větší čas na získání potřebných peněz. Po usnesení vydá dražební vyhlášku, proti které se lze také odvolat. Tato doba vám umožní stále jednat a popřípadě dlužnou částku zaplatit.

Jak na exekuci

Jak se bránit exekuci

  • V momentě, kdy držíte v ruce exekuční příkaz se dluh navýší o náklady spojené s exekucí (náklady na advokáta, soud, exekutor). Ty můžeme snížit tak, že dlužnou částku zaplatíme do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení. Pak se můžeme dočkat slevy od exekutora.
  • Pokud vás exekutor navštíví, spolupracujte s ním a ukažte ochotu zaplatit dluh co nejdříve. Lze se domluvit na případných splátkách. Popřípadě na jiné formě úhrady.
  • Jestliže částka není příliš vysoká a bude i možné uhradit srážkami z vašeho účtu, ze mzdy či jiných příjmů, exekutor vám nemá důvod zabavit a prodat movité věci.
  • Exekutor postihuje mzdu či příjmy do výše nezabavitelné částky, tj. 4 620 korun na dlužníka a 1 155 korun na vyživovanou osobu, jež se týká jen zaměstnanců. Jestliže vám zaměstnavatel vyplácí mzdu na bankovní účet, máte nárok požádat v bance o jednorázové vyplacení dvojnásobku životního minima, které činí 6 252,- korun.
  • Jste-li vlastníkem nemovitosti, exekutor má ze zákova povinnost o zahájeném exkučním řízení vyrozumět katastrální úřad bez ohledu na výši dlužné částky. To znamená, že během exkuce s ní nesmíte nakládat.