Náklady na exekuční řízení

Náklady exekuce, náklady na exekuční řízení

V příkazu k úhradě nákladů exekuce musí být jednotlivé položky nákladů exekuce rozepsány a přesně vyčísleny. Náklady exekuce tvoří odměna exekutora, náhrada exekutorových hotových výdajů, náhrada za doručení písemností, náhrada za ztrátu času při provádění exekuce apod. Pokud by byl exekutor nebo správce podniku plátcem daně z přidané hodnoty, je nákladem exekuce také příslušná daň z přidané hodnoty.

Do nákladů exekuce může být stanovena i povinnost nahradit náklady oprávněného, tj. náklady, které oprávněný účelně vynaložil na vymáhání nároku, který mu byl přiznán exekučním titulem. To mohou být například náklady na sepsání návrhu na nařízení exekuce advokátem. Náhrada nákladů exekuce se řídí jednak ust. § 87 exekučního řádu (zákon č.120/2001 Sb., ve znění novel), a také je upravena vyhl. Ministerstva spravedlnosti ČR č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora.

Kdy je dluh promlčený

Exekuce díky nezaplacené pokutě dopravnímu podniku

Stalo se vám, že vás v MHD chytil revizor a napařil vám pokutu? Tu jste ale nezaplatili a doufali, že vám za několik měsíců nepřijde dopis s dlužnou částkou a naskákanými penály. Může se ale stát, že bude ticho po pěšině a za pár let po vás bude soudní vykonavatel vymáhat dlužnou částkou. Pokuta za jízdu na černo mohla činit 1000,- Kč, ale dlužná částka bude nyní mnohem vyšší, třeba 11000,- Kč. Může se tedy klidně stát, že celá věc může dojít až k nařízení exekuce. Otázkou je, kdy je dluh již promlčený?

Pokuty uložené v hromadné dopravě jsou promlčeny po roce od spáchání přestupku. Pokud ale dopravní podnik do jednoho roku stihl učinit výkony směřující k vymáhání pokuty a podal žalobu o zaplacení k soudu, je lhůta promlčení delší. Soud podle všeho vydal rozhodnutí, kterým vám byla uložena povinnost zaplatit dlužné pokuty a náklady řízení, jež nabylo právní moci. Právo věřitele přiznané mu pravomocným soudním rozhodnutím se pak promlčuje až za 10 let.

Pak se tedy může stát, že dopis s rozsudkem není z nějakého důvodu dlužníkovi doručen. Rozsudek nabude první moci, ale dlužník se díky nedoručenému dopisu rozsudek nedozví. Zjistí to až ve chvíli, kdy už běží exekuce.

Abyste zjistili jak celý váš případ probíhal, můžete nahlédnout do spisu, kde je celý postup popsán. Na prostudování spisu máte nárok. Pokud však chcete najít pochybení, měl by spis prohlédnout kvalifikovaný právník.