Exekuce na ručitele

Ručení úvěru a exekuce majetku ručitele

Pokud jste se stali ručiteli úvěru na nemovitost a dotyčný přestal splácet, může hrozit odstoupení od úvěrové smlouvy. Nemovitost může být zastavena u banky, která poskytla úvěr na nemovitost. Banka si pak může vybrat, zda prodá zastavenou nemovitost, nebo bude dluh vymáhat po ručiteli. Rozhodnutí bude záviset také na prodejnosti zastavené nemovitosti a na solventnosti ručitele. Zajisté se rozhodne podle toho, jak nejsnáze získá prostředky na pokrytí dluhu. Protože jako ručitel ručíte celým svým majetkem, takže i vám hrozí exekuce. V takovém případě je postihován výhradně váš majetek. Ze závazků dlužníka se ručitel jen tak nedostane, ani když dlužník zemře.

Exekuce může být nařízena současně na ručitele i dlužníka. Nejčastěji dochází k zabavení peněz na bankovních účtech, obstavení mzdy a důchodu. U nemovitostí vyznačí katastr nemovitostí na daném objektu dlužníka, tedy i ručitele, nejprve tzv. plombu o exekuci, a to na základě usnesení o nařízení exekuce. K zabavení nemovitosti dochází na základě vydaného exekučního příkazu.

Odhlášení trvalého bydliště

Jestliže vám hrozí exekuce a vy se jí chcete vyhnout odhlášením trvalého bydliště, aby exekutor nemohl postihnout věci ve vašem bytě či domě, nemusíte být úspěšní. Odhlášením se z trvalého bydliště sice zkomplikujete exekutorovi cestu k vašemu majetku, ale pokud některý z vašich věřitelů uvede bývalou adresu, kde se nachází váš majetek, exekutor si to prověří.

V případě, že jste ženatý/vdaná tak dluhy patří do společného jmění manželů. V tomto případě bude možné exekučně postihnout i majetek vaší manželky či manžela.

Návrh na odklad exekuce

Návrh na odklad a návrh na zastavení exekuce se podává u pověřeného exekutora. O návrhu na odklad exekuce rozhoduje exekutor ve lhůtě 7 dnů (ust. § 54 exekučního řádu). V případě návrhu na zastavení exekuce musí exekutor nejprve do 15 dnů obeslat všechny účastníky exekučního řízení, zda-li se zastavením exekuce souhlasí. Pokud se všichni účastníci k návrhu vyjádří kladně, vydá exekutor do 30 dnů návrh na zastavení exekuce (ust. § 55 exekučního řádu). Nedojde-li v obou případech ke kladnému vyhovění návrhu, předá exekutor spis k rozhodnutí exekučnímu soudu (ust. § 54 odst. 7 a § 55 odst. 2 exekučního řádu).

Návrh na odklad musí obsahovat veškeré náležitosti jako kdo podává návrh, komu je návrh určen, čeho se navrhovatel domáhá, datum návrhu, podpis atd.

Vzor smlouvy

Exekutorský úřad
v Přerově

Komenského 38
750 02 Přerov
Exekutor Miloslav Vaněk

Žadatel: Karel Novotný
Dlouhá 48, 750 02 Přerov
r.č. 678910/4565

Věc: Žádost na odklad exekuce

Čl. 1

1.1. Usnesením Okresního soudu v Přerově ze dne 15. března 2010 bylo nařízeno provedení exekuce a jejím provedením byl pověřen pan Miloslav Vaněk.

1.2. Exekuce mi byla nařízena z důvodu neplacení mého dluhu vůči VZP v Přerově, dluh do dnes činí i s penálem 65 000,- Kč.

Čl. 2

2.1. Dne 1. května 2010 jsem přišel o práci ve firmě Press, se sídlem Příčná 16, 750 02 Přerov, kde jsem pracoval jako dělník s měsíčním příjmem 18 000,- Kč hrubého. Nyní jsem přihlášený na úřadu práce v Přerově.

2.2. Jsem ženatý a mám dva nezletilé chlapce, manželka je na mateřské dovolené, takže nemá žádný příjem z kterého bychom mohli platit dluh exekuci.

Čl. 3

3.1. Jelikož jsem se dostal do velké finanční tísně žádám Vás o odklad exekuce, do doby než si najdu novou práci.

3.2. Hned jak budu zaměstnaný se s Vámi spojím a oznámím Vám své nové zaměstnání .

V Přerově dne 23. května 2010

Podpis