Návrh na odklad exekuce

Návrh na odklad a návrh na zastavení exekuce se podává u pověřeného exekutora. O návrhu na odklad exekuce rozhoduje exekutor ve lhůtě 7 dnů (ust. § 54 exekučního řádu). V případě návrhu na zastavení exekuce musí exekutor nejprve do 15 dnů obeslat všechny účastníky exekučního řízení, zda-li se zastavením exekuce souhlasí. Pokud se všichni účastníci k návrhu vyjádří kladně, vydá exekutor do 30 dnů návrh na zastavení exekuce (ust. § 55 exekučního řádu). Nedojde-li v obou případech ke kladnému vyhovění návrhu, předá exekutor spis k rozhodnutí exekučnímu soudu (ust. § 54 odst. 7 a § 55 odst. 2 exekučního řádu).

Návrh na odklad musí obsahovat veškeré náležitosti jako kdo podává návrh, komu je návrh určen, čeho se navrhovatel domáhá, datum návrhu, podpis atd.

Vzor smlouvy

Exekutorský úřad
v Přerově

Komenského 38
750 02 Přerov
Exekutor Miloslav Vaněk

Žadatel: Karel Novotný
Dlouhá 48, 750 02 Přerov
r.č. 678910/4565

Věc: Žádost na odklad exekuce

Čl. 1

1.1. Usnesením Okresního soudu v Přerově ze dne 15. března 2010 bylo nařízeno provedení exekuce a jejím provedením byl pověřen pan Miloslav Vaněk.

1.2. Exekuce mi byla nařízena z důvodu neplacení mého dluhu vůči VZP v Přerově, dluh do dnes činí i s penálem 65 000,- Kč.

Čl. 2

2.1. Dne 1. května 2010 jsem přišel o práci ve firmě Press, se sídlem Příčná 16, 750 02 Přerov, kde jsem pracoval jako dělník s měsíčním příjmem 18 000,- Kč hrubého. Nyní jsem přihlášený na úřadu práce v Přerově.

2.2. Jsem ženatý a mám dva nezletilé chlapce, manželka je na mateřské dovolené, takže nemá žádný příjem z kterého bychom mohli platit dluh exekuci.

Čl. 3

3.1. Jelikož jsem se dostal do velké finanční tísně žádám Vás o odklad exekuce, do doby než si najdu novou práci.

3.2. Hned jak budu zaměstnaný se s Vámi spojím a oznámím Vám své nové zaměstnání .

V Přerově dne 23. května 2010

Podpis