Náklady na exekuční řízení

Náklady exekuce, náklady na exekuční řízení

V příkazu k úhradě nákladů exekuce musí být jednotlivé položky nákladů exekuce rozepsány a přesně vyčísleny. Náklady exekuce tvoří odměna exekutora, náhrada exekutorových hotových výdajů, náhrada za doručení písemností, náhrada za ztrátu času při provádění exekuce apod. Pokud by byl exekutor nebo správce podniku plátcem daně z přidané hodnoty, je nákladem exekuce také příslušná daň z přidané hodnoty.

Do nákladů exekuce může být stanovena i povinnost nahradit náklady oprávněného, tj. náklady, které oprávněný účelně vynaložil na vymáhání nároku, který mu byl přiznán exekučním titulem. To mohou být například náklady na sepsání návrhu na nařízení exekuce advokátem. Náhrada nákladů exekuce se řídí jednak ust. § 87 exekučního řádu (zákon č.120/2001 Sb., ve znění novel), a také je upravena vyhl. Ministerstva spravedlnosti ČR č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora.