Moratorium

Moratorium

Minule jsme řešili otázku insolvenčního zákona a jeho řízení, proto také musíme zmínit pojem moratorium.

Pokud jste podnikatelem (OSVČ nebo právnická osoba), můžete požádat soud o ochranu před věřiteli (moratorium) v době hrozícího úpadku nebo v krátké lhůtě po zahájení insolvenčního řízení.

Moratorium poskytuje dlužníkovi dočasnou ochranu (nejdéle čtyři měsíce) před věřiteli a před možným rozhodnutím o úpadku, zejména však poskytuje prostor pro překonání úpadku nebo pro dosažení dohody s věřiteli.

Zákon dává dlužníkovi lhůtu k podání návrhu na vyhlášení moratoria 7 dnů od podání insolvenčního návrhu, a to v případě, že insolvenční návrh byl podán dlužníkem. Pokud návrh podal věřitel, činí lhůta k podání návrhu na vyhlášení moratoria 15 dní ode dne doručení insolvenčního návrhu dlužníkovi.

V době trvání moratoria nelze

  • prohlásit úpadek
  • dlužník může přednostně hradit ty dluhy, které bezprostředně souvisejí se zachováním provozu jeho podniku a vznikly v posledních 30 dnech před vyhlášením moratoria nebo po něm
  • dlužník je chráněn před vypovězením smluv na dodávky energií a surovin, jakož i dalších smluv o dodávkách zboží a služeb, které ke dni vyhlášení moratoria trvaly alespoň po dobu tří měsíců

Cílem moratoria je v tomto ohledu tedy snaha o udržení běhu podniku, a to i na úkor rovného postavení všech.

Podle novely č. 217/2009 Sb. jsou věřitelé po dobu trvání moratoria omezeni v možnosti jednostranného započítávání svých pohledávek proti vzájemným pohledávkám dlužníka. Cílem tohoto opatření je zabránit tomu, aby v době, kdy dlužník s většinovou podporou věřitelů činí kroky k překonání hrozícího úpadku, nebyl jednostrannými zápočty zbavován prostředků na bankovních účtech nezbytných k zajištění chodu podniku.

Insolvenční soud zruší moratorium:

  • navrhne-li to většina věřitelů, počítaná podle výše pohledávek, uvedených v seznamu závazků;
  • jestliže dlužník uvedl v návrhu na moratorium nepravdivé údaje, nebo vyjde-li za trvání moratoria najevo, že dlužník vyhlášením moratoria sledoval nepoctivý záměr, zejména přednostní uspokojení jen některých jeho věřitelů.