Dluh vůči zdravotní pojišťovně

U zdravotního pojištění je promlčecí lhůta pětiletá. Takže zdravotní pojišťovna po vás nemůže požadovat zaplacení dluhu po pěti letech ode dne splatnosti. Pokud vás však pojišťovna o vyměření dluhu a penále již informovala, běží promlčecí lhůta nová ode dne jeho doručení.

Pojišťovny velmi rády praktikují situace, kdy plátce pojistného o dluhu informují třeba až po čtyřech letech. Penále však nabíhají každý den z dlužné částky, takže jsou ve většině případů penále vyšší než dluh na pojistném. S příslušnou institucí je možné se domluvit na splátkovém kalendáři, který vám usnadní splácení a vy nebudete muset najednou zaplatit několik tisíc korun.

Další možností jak si ulehčit splácení dluhu, je požádat o prominutí penále. Na příslušnou pojišťovnu se obrátíte s písemnou žádostí o snížení či prominutí vyměřeného penále cestou odstranění tvrdosti. V žádosti se uvádějí podstatné důvody, díky kterým nejste schopni uhradit penále. Tuto žádost však musíte podat nejpozději do patnácti dnů od písemného doručení platebního výměru.